Členství obce

Obec Vlkov je členem několika svazků a spolků. Níže jsou uvedeny základní informace a odkazy na důležité dokumenty.


Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko byl založen v roce 2004 54 obcemi. Mikroregion je schopen některé zájmy svých členů řešit účinněji než jednotlivá obec. Společná činnost může směřovat ke zkvalitnění infrastruktury, dobře fungujícímu rozvojovému centru mikroregionu, mimoškolnímu vzdělávání, do aktivizačních programů pro seniory, do rozvoje cestovního ruchu a malého a středního podnikání apod.


Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

SVK Žďársko vznikl jako dobrovolný svazek obcí v roce 1993. Předmět činnosti svazku je především zabezpečení zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění splaškových vod svazkových obcí. SVK Žďársko je členem Svazu VKMO, který je jedinným akcionářem Vodárenské akciové společnosti (VAS), která dodává pitnou vodu a stará se od odvádění a čištění splaškových vod.


Spolek pro obnovu venkova

Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení. Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. V neposlední řadě pak překonávat úzce resortní přístupy k řešení problémů obnovy vesnice a rozvoje venkova a podporovat a realizovat Program obnovy venkova.